پیدا

جهانگیری به عنوان مدیرکل منابع انسانی و امور پشتیبانی نهاد معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات

ù ø¹ø§ø±ùù‡ ø§ù ùŠø± ø¬ù‡ø§ù†ú¯ùŠø±ùŠ جهانگیری با حکمی ازسوی علیرضا مختا ور، به عنوان مدیر کل منابع انسانی و امور پشتیبانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور منصوب شد.