پیدا

آغاز عضویت در انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران

درخواست حذف اطلاعات

ø§ø·ù„ø§ø¹ûŒù‡ «انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران» از تمامی علاقه مندان به فعالیت در حوزه پژوهش های کاربردی، آموزش، ارتقای دانش و مهارت در کتابخانه های عمومی و توسعه دانش بنیان برای عضویت در این انجمن دعوت کرد.